Direktni natječaj za dodjelu stipendija (2022./2023.)

Rezultati

Odluka o dodjeli stipendija učenicima u školskoj godini 2022./2023. | 3. siječnja 2023. (PDF)

Konačna lista reda prvenstva | 3. siječnja 2023. (PDF)

Uvodne odredbe

Zaklada Infinum Foundation (u daljnjem tekstu: Zaklada) izravno dodjeljuje najviše deset (10) stipendija učenicima upisanim u školsku godinu 2022./2023.

Ukupni iznos pojedinačne stipendije iznosi 18.000,00 kn (osamnaest tisuća kuna), koja se isplaćuje u jednakim mjesečnim ratama i odnosi se na razdoblje od 12 mjeseci, računajući od rujna 2022. godine.

Stipendije se dodjeljuju sukladno:

 • Odluci o objavi Javnog poziva za dodjelu stipendija učenicima u školskoj godini 2022./2023. (PDF)
 • Pravilniku o dodjeli stipendija Infinum zaklade (PDF)

Prije podnošenja prijave putem dolje navedenog prijavnog obrasca, potrebno je najprije pažljivo proučiti Odluku i Pravilnik Zaklade, kako bi se što kvalitetnije pripremila sva dokazna dokumentacija neophodna za uspješnu prijavu na Natječaj, i kako biste se upoznali sa svim uvjetima natječaja.

Prijavu je moguće podnijeti isključivo putem elektroničkog obrasca za prijavu objavljenim na službenim internetskim stranicama Zaklade (infinum.com/foundation).

Prijave je moguće podnijeti od početno 31. listopada 2022. godine do zaključno 30. studenog 2022. godine u 23:59:59 sati. Prijave poslane nakon isteka roka za podnošenje prijava, ili dostavljene na bilo koji drugi način neće se razmatrati.

Privremeni rezultati objavljuju se u roku od trideset (30) dana zaključenja javnog poziva. Na web stranici Zaklade objavit će se anonimizirana rang-lista, a svaki kandidat na svoju će e-mail adresu primiti rezultate koje je osobno ostvario. Protiv privremenih rezultata natječaja kandidati mogu podnijeti obrazloženi prigovor u roku od pet (5) radnih dana, računajući od datuma objave privremenih rezultata na web stranici. Povjerenstvo će donijeti obrazloženu odluku o prigovorima u roku od pet (5) radnih dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora. Konačni rezultati natječaja objavit će se u roku od deset (10) radnih dana od dana proteka roka za donošenje odluke o prigovorima.

Dokazna dokumentacija

Uz prijavu potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

Osnovna dokumentacija

 • Potvrda o državljanstvu – Elektronički zapis domovnice iz nacionalnog sustava e-Građani.
 • Suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika učenika za podnošenje prijave za dodjelu stipendije i obradu osobnih podataka (PDF)
 • Pisana izjava o broju i sastavu članova kućanstva (PDF)
 • Pisana izjava o nekorištenju druge stipendije (PDF)

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje obveznih kriterija:

 • Potvrda o prebivalištu – Elektronički zapis o prebivalištu iz nacionalnog sustava e-Građani, ne stariji od trideset (30) dana od dana objave Natječaja
 • Potvrda srednje škole o redovito upisanoj školskoj godini 2022./2023. te prijepis ocjena za prethodnu školsku godinu – potpisana i ovjerena od nadležne ustanove
 • Dokaz/i o mjesečnim prihodima svih članova zajedničkog kućanstva učenika starijih od 14 godina za prošlu godinu – potvrda nadležne Porezne uprave o visini dohotka i primitaka, i slično

Dokumentacija kojom se dokazuje ispunjavanje dodatnih kriterija:

 • Potvrda o sudjelovanju i ostvarenom uspjehu na natjecanju
 • Dokaz kojim se dokazuje ispunjenje kriterija Ostali socijalni uvjeti (izvadak iz državnih matica, sudska odluka; vidi “Ostali socijalni uvjeti” niže u tablici)

Zaklada je ovlaštena na temelju vlastite diskrecijske ocjene dopustiti i druge dokaze kojima se dokazuje ispunjenje uvjeta Natječaja ako kandidat da valjan razlog zbog kojeg nije mogao dostaviti propisane dokaze.

Kriteriji o dodjeli stipendija te sustavu bodovanja

Sukladno članku 4. Pravilnika o dodjeli stipendija Infinum zaklade, utvrđuju se Kriteriji o dodjeli stipendija te sustavu bodovanja temeljem kojih će ocijeniti pristigle prijave.

Kandidat je dužan ostvariti obvezne kriterije. U slučaju ako kandidat ne ostvaruje osnovne kriterije, njegova će se prijava odbiti kao neosnovana.

Dodatne kriterije kandidat nije dužan ostvariti da bi sudjelovao na natječaju, ali će u slučaju ispunjavanja kriterija dobiti dodatne bodove.

OBVEZNI KRITERIJIBR. BODOVA
Prebivalište 5 bodova (ukoliko se mjesto prebivališta i školovanja razlikuju)
Uspjeh pri školovanju 4.71 – 5.00 = 40 bodova
4.31 – 4.70 = 30 bodova
3.91 – 4.30 = 20 bodova
3.71 – 3.90 = 10 bodova
3.50 – 3.70 = 5 bodova
Socijalni statusPrihod po članu obitelji (kn):

do 499,00 = 50 bodova
500,00 – 999,00 = 40 bodova
1.000,00 – 1.499,00 = 30 bodova
1.500,00 – 1.999,00 = 20 bodova
2.000,00 – 2.500,00 = 10 bodova
DODATNI KRITERIJI
Osvojene nagradeSudjelovanje na međudržavnom natjecanju = 15 bodova
1. mjesto/nagrada na državnom natjecanju = 10 bodova
2. mjesto/nagrada na državnom natjecanju = 7 bodova
3. mjesto/nagrada na državnom natjecanju = 6 bodova
4. ili niže mjesto/nagrada na državnom natjecanju = 5 bodova
1. mjesto/nagrada na županijskom natjecanju = 3 boda
2. mjesto/nagrada na županijskom natjecanju = 2 boda
3. mjesto/nagrada na županijskom natjecanju = 1 bod
Ostali socijalni uvjetiKandidat je dijete bez oba roditelja = 50 bodova
Kandidat je dijete samohranog roditelja = 30 bodova
Kandidat je iz obitelji s troje i više djece = 10 bodova i po 2 bod za svako slijedeće dijete
Kandidat je iz obitelji s dva ili više učenika ili studenta = 10 bodova i po 3 boda za svakog sljedećeg učenika ili studenta